V O L V O
Pre n?ro?n?ch z?kazn?kov pon?kam  luxusn? autobus zna?ky VOLVO EURO 3. Autobus pon?ka 51 miest na sedenie, klimatiz?cia, chladni?ka, k?vovar, 2x TV, VIDEO, AUDIO, DVD prehr?va?, mikrof?n,  WC, + ve?k? batožinov? priestor.
Poskytuje služby:  Preprava pre školy, organiz?cie
                                   Firemn? a
športov? akcie
                                   Svadby
?VOD: Autobusov? doprava I. M. TRANS vznikla 26.4.1999 m? bohat? 11 ro?n? sk?senosti v oblasti dopravy.
            Pon?ka bezpe?nos?, presnos?, spo?ahlivos? a sol?dne jednanie.
Copyright © 2017   Autobusov? doprava I.M.Trans      www.imtrans.sk      webdesign
Volvo 1
Renault elulrol
Mercedes
Ford Tranzit
Mercedes Vito
 
R E N A U L T
Pre n?ro?n?ch z?kazn?kov pon?kam  luxusn? autobus zna?ky Renault. Autobus pon?ka 53 miest na sedenie, klimatiz?cia, chladni?ka, k?vovar, 2x TV, VIDEO, AUDIO, DVD prehr?va?, mikrof?n,  WC, + ve?k? batožinov? priestor.
M E R C E D E S   V I A N O
Osobn? automobil pre n?ro?n?ch cestuj?cich. Pon?ka 8 miest na sedenie, každ? sedadlo je vybaven? bezpe?nostn?m p?som, klimatiz?cia, audio, batožinov? priestor. Automobil je vhodn? na využ?vanie firemn?ch akci?, popr?pade ako TAXI, svadby, r?zne oslavy, preprava na letisko, n?kupy.
F O R D   T R A N Z I T
Pon?ka 15 miest na sedenie, každ? sedadlo je vybaven? bezpe?nostn?m p?som, audio. Automobil je vhodn? na využ?vanie firemn?ch akci?, popr?pade ako TAXI, svadby, r?zne oslavy, preprava na letisko, n?kupy. 
M E R C E D E S   V I T O
Pon?ka 8 miest na sedenie, každ? sedadlo je vybaven? bezpe?nostn?m p?som, klimatiz?cia, audio, batožinov? priestor. Automobil je vhodn? na využ?vanie firemn?ch akci?, popr?pade ako TAXI, svadby, r?zne oslavy, preprava na letisko, n?kupy.